Jawis, wy sykje dei!

De Doarpskrite Makkum is in feriening en wy reallisearje elts jier in prachtige produksje inkelt mei frijwilligers en enthousiastelingen. Op dit stuit hewwe wy sykje wy noch in pear frijwilligers foar:

Bestjoerslid
Ús toanielseizoen begint faaks ien oktober, en yn febrewaris hewwe wy ús foarstellings. It bestjoer regelt alle omballingen, en wy sykje fanóf it seizoen 2023 in nij bestjoerlid. It is echt net in protte wurk, mar wol fijn dat it regelt wurd. Wy hewwe san 5x ien it jier gearkomste, en treffe elkoar ek nog wol ris by de repeties. Is dit wat foar dei? Lúk ien fan it bestjoer ris oan sien of har jaske!

Spielers (eltsenien is wolkom!)
Spielers sykje wy altiid! Ast in ervaren spyler bist, of dat graach wurde wolst: welkom! It is wier een prachtige hobby by in hiel noflike ploeg minsken.

Decorbouwers
Bist handig mei hout? En in pot verf? Én hest 2 as 3e x pear jier in sneon oer? Wy fiene in pear extra hannen bij it bouwen fan it decor ek altiid erg handig. Komst ús helpen?