Seizoen, stik:

2022/2023: —–
2019/2020: Sherry Brandy ( net troch gient )
2018/2019: Allo Allo
2017/2018: Famylje
2016/2017: In skule yn’e nacht
2015/2016: Slippers
2014/2015: Suster yn saken
2013/2014: In gekkehús yn it sikehús
2012/2013: Iensum yn Ierlan
2011/2012: Alles foar de tún
2010/2011: Nachtclub Dolly / Chez Dolly Encore
2009/2010: Wat in theater
2008/2009: Bûnzjen fan boppen
2007/2008: Twa